Doelstelling

Stichting Het Andere Atelier heeft als doel om activerende, (soms) ambachtelijke en ‘van deze tijd’ dagbesteding aan te bieden voor mensen met een (verstandelijke) beperking, een lichte vorm van dementie of niet aangeboren hersenletsel (NAH).  We kijken per individu naar mogelijkheden, talenten, niveau en ontwikkeling. Het welzijn en de zingeving van onze deelnemers staan altijd voorop. De stichting wil dit doel realiseren door een breed scala aan (creatieve en muzikale) activiteiten aan te bieden waartussen deelnemers kunnen wisselen. Wij willen de deelnemers op deze manier kennis laten maken met verschillende soorten activiteiten, zodat zij zelf bepalen wat ze leuk en zinvol vinden, uiteraard binnen de mogelijkheden van de deelnemer. Daarnaast heeft de stichting als doelstelling om ambachtelijke producten van verkoopwaardige kwaliteit te maken, zodat deze via de webshop verkocht kunnen worden. Wij maken het verschil door mensen met een (verstandelijke) beperking, dementie of NAH voorop te stellen. Wij kiezen er bewust voor om in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers te werken, waardoor persoonlijke aandacht mogelijk is, anders dan in de overvolle dagbestedingscentra van zorginstellingen in de buurt.

Wilt u een donatie doen aan Het Andere Atelier, dan is dit meer dan welkom!
Ons rekeningnummer is: NL12 INGB 0008 4617 93 Stichting Het Andere Atelier

Gedragscode Stichting Het Andere Atelier

Deze gedragscode is van toepassing op alle personen (betrokkenen) die zich in of om het gebouw aan de Industrieweg 30, 5262 GJ in Vught bevinden.

Binnen de stichting zijn onze vrijwilligers actief op verschillende terreinen. Vrijwilligerswerk getuigt van maatschappelijke betrokkenheid; aangezien we een maatschappelijke functie hebben en omgaan met een kwetsbare groep mensen, is het belangrijk om in een document vast te leggen hoe we met elkaar omgaan.

Dat is de reden waarom wij als stichting deze gedragscode opgesteld hebben. Hij bestaat uit 3 delen: regels die bijdragen aan een open en transparante en veilige omgeving voor alle eerdergenoemde personen, de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd en regels m.b.t. de uitvoeringsplek en werkomgeving.

1) De gedragsregels

  1. Alle betrokkenen moeten zorgen voor een sfeer waarbinnen een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt. Men onthoudt zich ervan om deelnemers te bejegenen op een wijze die de waardigheid aantast.
  2. Alle betrokkenen dringen niet verder door in het privéleven van de deelnemer(s) dan functioneel noodzakelijk is.
  3. Alle betrokkenen onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik t.o.v. de deelnemer(s). Seksuele handelingen, contacten, en -relaties met onze deelnemers zijn onder geen geding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel overschrijdend gedrag.
  4. Men mag onze deelnemers niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.
  5. Alle betrokkenen zullen tijdens activiteiten (ook buitenshuis) zeer terughoudend en met respect omgaan met onze deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
  6. Alle betrokkenen hebben de plicht onze deelnemers naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zullen er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die erbij betrokken is, wordt nageleefd.
  7. Indien men gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel overschrijdend gedrag, is men verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  8. Betrokkenen mogen geen buitenproportionele (im)materiële vergoedingen krijgen of geven.
  9. In alle gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de betrokkene in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.  

2) Omschrijving seksueel overschrijdend gedrag en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding; en /of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht (WvS). Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel overschrijdend gedrag met onze deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties kunnen bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van werkzaamheden binnen de stichting waarbij persoonsgegevens in een centraal register worden opgenomen.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan het bestuur oordeelt dat dit valt onder het WvS, zal bij politie/justitie worden gemeld.

3) Werkomgeving
De organisatie verricht inspanningen voor een gezonde, veilige en discriminatievrije werkplek. Daaronder valt ook het voorkomen dat betrokkenen worden blootgesteld aan agressie en discriminatie door derden. De omgang tussen directie, medewerkers, vrijwilligers en deelnemers wordt bepaald door respect voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden. Dit betekent logischerwijze ook dat men integer dient te handelen en zich niet schuldig mag maken aan belangenverstrengeling en zaken die bij wet verboden zijn.