Beleidsplan 2023

Stichting Het Andere Atelier
Industrieweg 30
5262GJ Vught
Opgericht op 10-7-2018
Fiscaal nummer 858989761

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) dat wordt toegekend bij inschrijving in handelsregister
858989761

Activiteiten
Stichting Het Andere Atelier is een dagbesteding waar iedereen zich welkom voelt. De stichting bewerkstelligt dit door cursussen en activiteiten aan te bieden die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Er is speciaal oog voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. We bieden dagbestedingsactiviteiten voor volwassenen met een ondersteuningsvraag zoals een (verstandelijke) beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), autisme of een lichte vorm van dementie, maar ook andere kwetsbare doelgroepen.

Het Andere Atelier biedt een breed scala van creatieve en muzikale activiteiten. Hierbij kan men denken aan teken- en muzieklessen, meehelpen bij radioprogramma’s, leren een podcast te maken, werken bij een voetbalclub, muziek maken (ook op de computer) of muziek draaien als een DJ. Ook biedt Het Andere Atelier de creatieve activiteiten zoals foto’s maken, naaien, vilten, schilderen, zeefdrukken, leer bewerken, riemen en sleutelhangers maken etc. Het aanbod kan variëren in verschillende periodes.

De dagbesteders kunnen zelf bepalen wat ze graag doen en wat ze zinvol vinden, zodat ze een eigen keuze kunnen maken voor dat wat bij hen past. Wat door de deelnemer als zinvol wordt ervaren, is voor de stichting uitgangspunt. Als een deelnemer graag wil schilderen of een liedje wil schrijven kan dat ook.

Bij elke activiteit wordt bekeken welke individuele mogelijkheden de deelnemer heeft en waar talentontwikkeling mogelijk is. Er wordt steeds ingezet op mogelijkheden, niveau en ontwikkeling per individu. Het welzijn en de zingeving van de deelnemers staat daarbij voorop. Samen met de deelnemer worden doelen gesteld, die nagestreefd worden. De deelnemers worden hierbij intensief begeleid.

Waar mogelijk wil dagbesteding Het Andere Atelier arbeidsmatig werken. In dat geval wordt er gestreefd naar een zodanige kwaliteit van de door de deelnemers vervaardigde producten, dat deze via de website van de stichting verkocht kunnen worden. Het is de bedoeling dat deze verkoopactiviteiten zo veel mogelijk door deelnemers zelf worden ingevuld.
De deelnemer staat voorop, niet wat deze produceert. De stichting wil er zijn voor de categorie deelnemers die in bestaande overvolle dagbestedingscentra niet tot hun recht kunnen komen door allerlei factoren. De aanpak van de dagbesteding vraagt om veel persoonlijke aandacht. Wij kiezen er dan ook voor de groepsgrootte te beperken tot maximaal acht deelnemers, zodat wij voldoende persoonlijke aandacht kunnen bieden.

Omdat de maximale uurvergoeding die vanuit de PGB’s van de deelnemers beperkt is, kunnen uit alleen deze vergoedingen onvoldoende inkomsten worden gegenereerd om het de stichting gewenste concept mogelijk te maken.

Financiering
Met betrokken deelnemers, die een budget hebben vanuit de WLZ of de WMO, worden de gebruikelijke zorgovereenkomsten gesloten, voor werkdagen van 7 uur maximaal.

Organisatie
Stichting Het Andere Atelier bestaat op dit moment uit een driekoppig bestuur en een algemeen directeur. Wanneer meer dan 8 deelnemers per dagdeel zijn aangemeld, gaat de stichting extra personeel aantrekken. Zo waarborgt de stichting de kleinschalige aanpak. Gezien de doelgroep neemt het bestuur alleen gekwalificeerd personeel voor de groepsbegeleiding aan en eventueel voldoende gekwalificeerde vrijwilligers. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Ook de bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding zoals beschreven in de regeling van de belastingdienst. Daarnaast heeft het bestuur recht op vergoeding van reële gemaakte kosten.

Instroom van deelnemers
De stichting verwacht enerzijds instroom van deelnemers die het Voortgezet Speciaal Onderwijs verlaten en daarna aangewezen zijn op voltijds dagbesteding. Verder verwacht de stichting aanmeldingen van deelnemers die tot op heden geen geschikte dagbestedingsplaats hebben kunnen vinden of die graag een aanvulling of alternatief hebben voor hun huidige dagbesteding.
De stichting streeft ernaar om per januari 2024 minimaal twintig deelnemers te kunnen bedienen, die variabel van twee tot vijf dagen per week zullen deelnemen.

Aan het einde van het jaar 2023 wordt een evaluatie gehouden om het beleid voor de komende vijf jaren te kunnen bepalen.

Opheffing
Bij opheffing van de stichting komen resterende gelden ten goede aan een ANBI-stichting met een soortgelijke doelstelling als die van Stichting Het Andere Atelier.

Bestuur
Secretaris: W. van Osch
Voorzitter: J. Vierhout
Penningmeester: L. Hennekam

Bankrekeningnummer: NL12 INGB 0008 4617 93